Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje ir ypatumai

Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje ir ypatumai (2)

Antra mano darbo dalis yra turinio tęsinys, todėl sekdami nuorodas susirasite visą darbą.

Labai dažnai žmogaus teisės suvokiamos kaip tobula sistema, nepakankamai kreipiant dėmesio į šių teisių įgyvendinimo lygį, jos vertintinos tik pagal įstatymus bei kitų norminių aktų formuluotes. Tuo tarpu visiškai neįvertinami individo poreikiai, visuomenės technologinės aplinkos ir kt. Tai labai svarbios aplinkybės, turinčios įtakos žmogaus teisių sistemai bei jų realizavimo lygiui. Individo poreikiai yra realiausias kriterijus kuriant žmogaus teisių sistemą.
Baigiamojo darbo objektas – užsieniečiai, jų teisės, pareigos bei atsakomybė.
Šio baigiamojo darbo tikslas – atskleisti užsieniečių teisinės padėties ypatumus Lietuvos Respublikoje.
Baigiamojo darbo uždaviniai:
1. Pristatyti užsieniečio sąvoką.
2. Aptarti užsieniečių registro ypatumus ir jo svarbą Lietuvos Respublikoje.
3. Apžvelgti užsieniečių įsidarbinimo ir adaptacijos problemas ir tendencijas Lietuvoje.
4. Klaipėdos miesto darbo biržos duomenų apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje ir anketos apie užsieniečių teisinę padėtį analizė.
Šio darbo metodai yra literatūros ir archyvinės medžiagos analizė, anketinė apklausa ir jos apibendrinimas.
Šio darbo struktūra. Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje supažindinama su užsieniečio sąvoka, aptariami užsieniečių registro ypatumai Lietuvoje, antroje – analizuojama surinkta informacija pagal pateiktą respondentams anketą, aptariami jos rezultatai, o trečioje dalyje, t.y. darbo pabaigoje, pateikiamos išvados.
Šiame baigiamajame darbe demonstruojamos tokios profesinės kompetencijos (1 lentelė):

Veiklos sritys Profesinės kompetencijos
Valstybės valdymo subjektų teisinis konsultavimas ir teisinis auditas 1. Mokėti dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti [p. 20-21].
2. Suvokti teisės raidos dėsningumus ir suvokti teisę kaip sistemą [p. 5-12, 17].
3. Mokėti naudotis teisės norminiais aktais [p.5-23 ].
4. Žinoti teisės normų realizavimo formas [žr. Priedas Nr. 2].
5. Gebėti suvokti ir įvertinti teisinę situaciją [p. 7-12].

Teisės norminių aktų ir valstybės valdymo subjektų lokalinių dokumentų kūrimas bei jų laikymosi priežiūra:

1. Žinoti privačių ir viešosios teisės subjektų veiklą reglamentuojančių dokumentų priėmimo tvarką [p. 18-19].
2. Mokėti parengti teisės norminį aktą [p. 27].

Pirma dalis (pradžia).

Antra mano unikalaus darbo dalis įkelta: 2015-01-25