Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos

­Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos (18)

Aštuonioliktoje dalyje galima bus susipažinti su priežastimis, dėl kurių užsieniečiai yra siunčiami atgal į savo šalį.

…Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyvos 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos 9 straipsnio 1 dalyje yra numatyta galimybė tinkamai pagrįstais atvejais sutrumpinti tyrėjo šeimos nario leidimo gyventi galiojimo trukmę. Atsižvelgiant į tai, siūlytina tokia galimybę įtvirtinti teikiamame projekte. 19 straipsnis. Pakeisti 126 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„126 straipsnis. Išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos pagrindai
1. Užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu:
1) jis per nustatytą laiką neįvykdė įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos;
2) jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra;
3) jo buvimas Lietuvos Respublikoje gresia valstybės saugumui arba viešajai tvarkai;
4) priimtas sprendimas jį išsiųsti iš kitos valstybės, kuriai taikoma 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos užsieniečiams, kurie gali būti grąžinami į kilmės ar užsienio valstybę arba yra prieglobsčio prašytojai. Tokie užsieniečiai grąžinami pagal šio įstatymo 129 straipsnio nuostatas.“
Švietimo ir mokslo ministerija taip pat pateikė siūlymus dėl svarstomo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2, 5, 8, 26, 32, 35, 40, 43, 50, 71, 90, 104, 113, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134, straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pakeitimo, papildymo 49 straipsniu, 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – projektas) papildymo.
Nors svarstomas projektas yra susijęs su direktyvų 2001/40/EB, 2005/71/EB, 2005/85/EB įgyvendinimu, tačiau yra siūloma dar papildyti šį projektą pakeitimu, susijusiu su Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 46 straipsniu. Švietimo ir mokslo ministerija nesutinka su dabar galiojančia 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcija:
„1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jis:
1) priimtas studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas;“

Aštunta dalis.

Dvylikta dalis.

Septyniolikta dalis.