Susipažinkite su sąvoka kas yra užsienietis

Susipažinkite su sąvoka kas yra užsienietis (4)

Susipažinkite su dar viena darbo dalimi ir užsieniečio sąvoka mūsų šalyje – Lietuvoje.

1.1. Užsieniečio sąvoka

Sąvokos užsienietis ir užsienio pilietis nėra tapačios. Sąvoka “užsienietis” yra platesnė nei sąvoka “užsienio pilietis”. Pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo I skyriaus 2 str. užsienietis yra asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kokios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios. Tokia užsieniečio samprata iš esmės atitinka tarptautinius standartus.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas reglamentuoja, kad įstatymas netaikomas užsieniečiams, ieškantiems politinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymai arba Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokią teisinę padėtį. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos yra netaikomos ir neapima „užsieniečio“ sąvokos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytas privilegijas ir imunitetus turintiems užsienio valstybių darbuotojams ir konsulinių atstovybių vadovams ir jiems prilygstantiems asmenims.
Pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą užsieniečiai pagal buvimo Lietuvoje trukmę gali būti skirstomi į:
1. Nuolat gyvenančius;
2. Laikinai esančius.
Nuolat gyvenančiais laikomi tie užsieniečiai, kurie turi įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje neterminuotai.
Laikinai esančiais Lietuvoje laikomi tie užsieniečiai, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė laikinai apsigyventi Lietuvoje įstatymo nustatytą laiką.
Šiuo metu užsieniečiai sudaro apie 1 proc. visų Lietuvos gyventojų. Dalis jų išvyksta, o dalis atvyksta. Kasmet Lietuvoje apsigyvena apie 6 tūkstančiai užsieniečių. Bemaž pusė jų atvyksta gyventi čia, nes sukuria šeimas. Apie penktadalis arba maždaug tūkstantis Lietuvoje apsigyvenančių užsieniečių yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra nustatyta supaprastinta apsigyvenimo Lietuvoje tvarka. Dešimtadalis užsieniečių atvyksta į Lietuvą mokytis, kiek mažiau – dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Apie 6 proc. užsieniečių atvyksta į Lietuvą užsiimti verslu.

Trečia dalis (3).

Ketvirtoji dalis įkelta: 2015-01-25